GEMEENTE VAN RANDBURG

 Die woord “ouderling” is aan die Ou Testament ontleen en dui ‘n persoon aan wat die “regeeramp” beklee wat “toesighoudende gesag”. Hulle is persone wat “leiding gee en neem”.
 Ons Ouderlinge, as u verteenwoordigers, doen hierdie opdrag met die DIENSKARAKTER op die voorgrond: – soos Jesus ons leer in Markus 10:45, nl. “Die Seun van die Mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien”.
 Ons wil ook graag deel in gemeentelede se
• Beproewings en probleme
• Geluk en vreugdes
• Prestasies en mislukkings
Soos Romeine 12:15 ons leer nl. “Wees bly met die wat bly is en treur met die wat treur.”
 Ons strewe na die gemeente waar daar
• Saam gewerk word met ..
• Betrokkenheid is by ….
• Ondersteuning gegee word aan..
• Belangstelling is in wat ons ook al doen.
​Want slegs só sal ons groei en bloei.
 Ons glo sterk dat die boustene van die gemeente is waar
• Orde, dissipline roetine geld
• Geesdrif, entoesiasme en kreatiwiteit heers
• Dinge vars en nuut is en weg van die starre en geykte van die verlede.
 Ons nooi u uit: word deel, wees deel en bly deel in ons melewende gemeente waar “geloof oorgaan in werke.”

PietBritz

Voorsitter: PD Britz

  • Ons poog om vir elke wyk ‘n ouderling te hê.
  • Hy/sy besoek die wykslede minstens 4 keer per jaar.
  • Ouderlinge word tydens gemeentevergaderings verkies.
  • Kontak my gerus d.m.v. die kerk kantoor vir n afspraak.