Die roeping van die kerk is om die blye boodskap van Jesus
Christus, die gekruisigde en opgestane Heer, as die enigste
Verlosser te bely en in die wêreld te verkondig. Omdat dit nuttig
en goed is om onder mekaar ‘n bepaalde orde tot
instandhouding van die liggaam van die kerk in te stel en te
handhaaf, het die 64ste Algemene Kerkvergadering op sy
buitengewone sitting in 1997 besluit om die nuwe Kerkorde te
aanvaar. Daardie Kerkorde is by elke daaropvolgende
Algemene Kerkvergadering gewysig en aangepas om die
huidige Kerkorde daar te stel. Ampsdraers

Volg hierdie skakel om die Kerkorde van die NHK te lees of af te laai – kerkorde_71ste_akv