’n Gesonde, gelukkige familie kuier by mekaar en doen dinge saam. ’n Gesonde kerkfamilie
wil by mekaar kuier en saam werk om die Here Jesus se gebed tot die Vader waar te maak:
Heilige Vader, bewaar hulle in u Naam … sodat hulle net soos Ons een kan wees.

Die Kommissie van die AKV maak daarom erns daarmee om deel te neem aan elke gesprek
met ander kerke waarna die Hervormde Kerk uitgenooi word. Voortvloeiend uit die Algemene
Vergadering van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) in Leipzig (2017)
het gesprekke van die Afrika Gemeenskap van Gereformeerde Kerke (AGGK) plaasgevind. Drr
André Ungerer en Wouter van Wyk het in Maart ’n voorbereidende gesprek van Gereformeerde
Kerke uit Suider-Afrika in Benoni bygewoon, en dr Van Wyk het aan die einde van Junie 2018 die
vergadering van die AGGK in Rwanda bygewoon.
Die byeenkoms van die AGGK in Rwanda was ’n besonder verrykende ervaring. Dit is begin met
’n erediens en afgesluit met ’n gesamentlike Nagmaal, en elke sessie is begin en afgesluit met
gebed en dikwels ook sang. Dit was treffend om in die prediking, gebed en liedere telkens te ervaar
dat ons hier kerklik volkome tuis is – al verskil die afgevaardigdes se taal (die omgangstale in die
vergadering is Engels, Frans en Portugees) en kleredrag, is die teologiese inslag honderd persent
dieselfde!

Dit was ’n riem onder die hart om te beleef hoe hartlik en sonder voorbehoud ons deur die
verteenwoordigers van al die ander kerke en lande ontvang is. Daar was groot waardering vir ons
bydraes tot die formele gesprekke in die vergadering, en ons is betrek by die formulering van besluite.
Buite die vergadering om is talle persoonlike gesprekke gevoer en bande met medegelowiges uit
ander Afrikalande gesmee.

Die byeenkoms het met ’n werkwinkel oor die rol van gelowiges en kerke in konfl ikhantering begin.
Ons het ook mekaar se omstandighede en uitdagings leer ken: die kerke se rol tydens en sedert die
volksmoord in Rwanda (1994), die fi siese bedreiging wat Boko Haram in die noorde van Nigerië vir
Christene inhou, die blinde geweld van die regering van Kameroen teenoor onskuldige en weerlose
burgers van wie talle lidmate van die Gereformeerde kerke in daardie land is, en die vrese van die
kerke in die Demokratiese Republiek van die Kongo aan die vooraand van hul verkiesing volgende
jaar. Ons moet vir mekaar bid! En ons moet hierdie medegelowiges deur ons openbare getuienis
en ondersteuning dra.

Die AGGK het uiteengegaan nadat ’n verklaring aanvaar is (sien www.nhka.org → So sê ons →
Openbare verklarings) waarin lidkerke onder meer aangemoedig word om hul lidmate toe te rus
om konfl ik suksesvol te bestuur en positiewe transformasie in hul gemeenskappe te bewerkstellig.
Die lidkerke word opgeroep om erns te maak met dissipelskap en goeie waardes wat van geslag
tot geslag oorgedra word, en om moeite te doen om jong lidmate aktief by die erediens en ander
kerklike aktiwiteite te betrek.

Afvaardigings van die Hervormde Kerk het ook verskeie ander gesprekke met kerke, ekumeniese
liggame (waaronder die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke in Gauteng) en gemeenskapsbyeenkomste
bygewoon. Maar ekumene is nie ’n saak vir afgevaardigdes nie, dis die roeping van die hele kerk en
elke lidmaat om die eenheid met die res van die kerk van Christus op elke plek te demonstreer.
Dus is die vraag: Kuier jul gemeente by jul kerkfamilie? Werk julle saam met die kerkfamilie in jul
omgewing sodat die wêreld kan sien en beleef dat ons in Christus een is?

Dr Wouter van Wyk