Ons het die voorreg om gebruik te maak van die liturgiese kleure in ons kerkgebou en erediens. Ons het ook die liturgiese bande wat deur die predikant gedra kan word wat pas by besondere geleenthede.

In die diensboek van die kerk staan daar –

Die erediens as die besondere ontmoeting met die lewende God, wat ons byeenroep en wat steeds dinamies en nuut met ons handel, is ‘n geleentheid om altyd weer opnuut deur God se aanspreke verander te word. Die erediens behoort daarom nie in geykte vorms te verval nie.

Die samekoms van die gelowiges staan ook altyd binne ‘n bepaalde tyd in die jaar – die Kerkjaar is die polsslag waarmee die kerk van Christus lewe. Die erediens het ‘n bepaalde grondstruktuur en bevat handelinge wat fundamenteel in elke erediens tuishoort, maar die spesifieke aard, tema en inhoud van ‘n erediens word veral deur die Kerkjaar of liturgiese jaar bepaal en verder deur besondere geleenthede in ‘n gemeente se lewe.

 

Dis lekker om gefokus aandag te kan gee, dwarsdeur die jaar, aan besondere sake wat help met ons geloofsgroei!